Menu
Městská policie Skuteč
Městská policieSkuteč
nahoru

STATISTIKA UDÁLOSTÍ A ČINNOSTI MP SKUTEČ 2021

STATISTIKA UDÁLOSTÍ A ČINNOSTI MP SKUTEČ 2021 1

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámil se statistickými údaji činnosti Městské policie Skuteč za rok 2021.

VÝKON SLUŽBY STRÁŽNÍKŮ

V roce 2021 Městská policie Skuteč vykonávala činnost v počtu 3 strážníků. V průběhu roku bylo učiněno několik pokusů o doplnění personálního stavu o jednoho strážníka tím, že bylo vypsáno několik výběrových řízení na tuto pozici. Do současné doby se však nepodařilo nalézt vhodného uchazeče a pokud ano, tento sám v průběhu z výběrového řízení odstoupil. V hledání nového kolegy budeme pokračovat i nadále.

Směny strážníků jsou stanoveny měsíčním rozpisem služeb, přičemž jsou strážníci stavěni do dvoučlenných (mimořádně i do jednočlenných) hlídek. Při plánování směn jsou zohledňovány požadavky starostů měst (např. nezbytnost hlídky při konání kulturních a sportovních akcí), bezpečnostní situace na katastrech pověřených obcí, potřeby při nárůstu konkrétního protiprávního jednání na katastrech pověřených obcí. Změny v plánu jsou vyhrazeny, a to např. v případě mimořádných událostí, odchytu zvířat apod.. V počtu 3 strážníků není možné zajistit nepřetržitý provoz 24/7. Rozpisy služeb byly dále ovlivněny pandemií COVID 19- operativně docházelo ke změnám v rozpisu služeb s ohledem na změny v pandemických opatřeních.

Mimořádně docházelo i k operativním změnám plánu služeb dle momentálního vývoje bezpečnostní situace. Na základě žádostí složek IZS byli strážníci opakovaně veleni do služby z osobního volna, často také reagovali na oznámení o výskytu toulavých zvířat v době mimo službu a učinili potřebná opatření či samotný odchyt. 

 

Běžná hlídková činnost se dělí na hlídku služebním vozidlem (s ohledem na rozlohu katastrů 66,1 km2 je tato hlídka častější) a na pěší hlídku (běžně cca 1 hodina v každém z katastrů – dle potřeby a okolností).

 

Za rok 2021 strážníci pokryli v rozpisu služeb celkem 309 směn (dní pokrytých směnou).

 

UDÁLOSTI A VÝSLEDNÁ ČINNOST

Celkem strážníci MP Skuteč reagovali na 592 událostí – z toho celkem 407 událostí ve Skutči, 173 událostí v Luži a 12 událostí mimo katastr pověřených obcí (na žádost operačních středisek PČR, HZS). Ve spisové službě je evidováno celkem 167 jednacích čísel - spisů (události, jež vyžadují služební dokumentaci).

Na celkovou činnost strážníků v roce 2021 měla zásadní vliv epidemie koronaviru a vyhlášení nouzového stavu ČR. Pro ochranu strážníků samotných a občanů, se kterými MP jedná bylo omezeno měření rychlosti a provádění dopravních kontrol. Služebna byla uzavřena pro veřejnost. Vlivem opatření proti šíření pandemie se strážníci denně seznamovali s platnými vládními nařízeními a předávali informace o platném znění nařízení i občanům pověřených obcí, kteří leckdy neměli přehled o platných nařízeních a nebo je špatně chápali (vlivem působení medií a špatné interpretaci) – těmto vše bylo vysvětleno. Sami strážníci striktně dodržovali předepsaná nařízení a snažili se jít občanům měst příkladem. Možná i díky tomuto dodržování opatření nebyla činnost MP Skuteč zásadně narušena epidemií COVID 19.

Strážníci se dle potřeb podíleli na distribuci ochranných prostředků a úzce tak spolupracovali s jednotlivými městskými úřady a složkami IZS. Dále operativně zajišťovali dovoz ochranných prostředků z ORP Chrudim. Ze strany strážníků dále docházelo k namátkové kontrole dodržování krizových nařízení a mimořádných opatření. Často se strážníci podíleli na distribuci ochranných prostředků – roušek a desinfekce do domácností a úzce tak spolupracovali s jednotlivými městskými úřady a složkami IZS. Dále pravidelně zajišťovali dovoz ochranných prostředků z ORP Chrudim. Ze strany strážníků dále docházelo ke kontrole dodržování krizových nařízení.

 

 

celkem

Skuteč

Luže

mimo

Oznámení od občanů

260

181

76

5

Z toho oznámení, která byla po prověření jako NEGATIVNÍ

64

39

24

-

Vlastní zjištění

151

109

42

-

Oznámeno HZS (fireport + operační)

39

32

4

3

Oznámeno PČR

40

23

13

4

Oznámeno zaměstnanci MěÚ (+ vedením měst)

36

22

14

-

Oznámeno linka 156

2

2

-

-

Oznámeno poruchová služba

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Počet přestupků projednaných příkazem na místě (pokuta):

129

95

34

-

z toho přestupků v územní samosprávě

10

6

4

-

z toho přestupků proti majetku

-

-

-

-

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)

29

27

2

-

z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti

85

58

27

-

Z toho přestupků jiných

 

5

3

2

-

Počet přestupků oznámených příslušnému správnímu orgánu:

33

23

10

-

z toho přestupků v územní samosprávě

4

2

2

 

z toho přestupků proti majetku

4

2

2

 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

3

3

-

 

z toho přestupků proti občanskému soužití

3

3

-

 

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)

6

6

 

 

z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti

2

1

1

 

z toho přestupků spáchaných porušením tabákového zákona

-

-

-

 

z toho přestupků jiných (např. zákon o odpadech, na ochranu zvířat proti týrání)

11

6

5

 

 

 

 

 

 

Celkový počet umístění výzev („parkovaček“)

64

64

-

-

 

 

 

 

 

Celkový počet podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR

2

1

1

-

Celkový počet předvedení osoby

-

-

-

-

Celkový počet použití donucovacích prostředků

3

3

-

-

Celkový počet převozů na Protialkoholní záchytnou stanici

2

2

0

-

 

 

 

 

 

Celkem provedeno odchytů zvířat

33

19

14

-

Celkem poskytnutí první pomoci ( z toho 2x AED)

10

7

1

2

Celkem asistence u dopravních nehod

37

31

4

2

Celkem asistence u požárů (1x hašení pomocí has.přístroje)

5

5

-

-

 

 

 

 

 

Celkem převzato nálezů

23

20

3

-

Celkem doručeno písemností na žádost

1

1

-

-

Celkový počet zpracování pověsti na osobu pro jiný orgán

7

7

-

-

Poskytnutí kamerového záznamu MKDS Skuteč jinému orgánu

5

5

 

-

 

 

 

 

 

Zjištění vozidla v CP (celostátním pátrání)

0

0

0

-

Zjištění osoby v CP

1

1

0

-

 

 

K dané statistice je nutno podotknout, že hlídková činnost a odhalování případného protiprávního jednání (které lze v případech stanovených v zákoně i „domluvou“) je základním kamenem činnosti MP. Statisticky však nelze stanovit, do jaké míry hlídky strážníků svoji preventivní činností a výskytem v konkrétních lokalitách ovlivnily jednání osob v upuštění od případného protiprávního jednání.

 

V roce 2021 byl proveden strážníky statistický průzkum při měření rychlosti. Tímto bylo zjištěno, že za rok 2021 bylo celkem měřeno 1105 vozidel, přičemž překročení rychlosti bylo zjištěno u 85 z nich. Z tohoto vyplývá, že při měření došlo k překročení rychlosti v průměru u každého 13 vozidla.

Měření rychlosti probíhalo cca 1x týdně a to namátkově na 32 měřících místech schválených Policií ČR. Tato místa se snažíme nepravidelně střídat.

 

Ze strany strážníků je dále namátkově prováděn dohled na bezpečnost u přechodů poblíž základních škol. S ohledem na četnost oznámení, množství těchto přechodů na katastrech pověřených obcí a na personální stav Městské policie Skuteč je nemožné realizovat výkon dohledu pravidelně a na všech místech najednou. Pokud tomu však nebrání jiné závažnější služební povinnosti, dohled u přechodů je pro nás samozřejmostí a jistou prioritou. O výkonu dohledu u přechodů rozhoduje operativně dle situace velitel hlídky, stejně jako o určení konkrétního místa. Velmi si ceníme iniciativy města Luže, které k přechodu u základní školy vysílá svého zaměstnance. Při množství událostí, které musíme řešit je toto pro nás velmi cenná pomoc.

 

Městská policie Skuteč zajišťuje provoz Městského útulku pro psy ve Skutči. Na území města Skuteč bylo v roce 2021 celkem odchyceno 19 psů, přičemž do městského útulku bylo 10 odchycených psů. Jak je zřejmé, 9 z odchycených psů bylo vydáno majiteli ihned během služby dle místní a osobní znalosti, anebo po zjištění čísla čipu psa v dostupných evidencích, aniž by byli umisťováni do útulku. Při odchytech psů, kteří byli následně umístěni do útulku se jednalo primárně o toulavé psy ze Skutče a okolí – po zveřejnění uvedených zvířat na sociálních sítích došlo většinou do 48 hodin k vydání odchyceného psa majiteli. Pouze jeden z odchycených psů byl v útulku delší dobu a po absolvování vyšetření a zdravotních úkonů (operace kýly) byl v souladu s platnou legislativou vydán do adoptivní péče.

V Luži jsou odchycení psi buď rovnou předáváni majitelům (pokud je provedeným šetřením zjištěn) anebo jsou umístěni do záchytného kotce na dvoře TS Luže. O umístění psa je vyrozuměn odpovědný pracovník anebo starostka města, kdy obstarávání vody a potravy pro odchycené psy je v kompetenci obce. Vydání psa majiteli je učiněno po předchozí domluvě obce s Městskou policií Skuteč a to z důvodu realizace případné sankce za protiprávní jednání (volné pobíhání psa).

 

Jelikož po uzákonění čipování psů nevznikla povinnost evidence zvířete v centrální evidenci (neexistuje ani centrální evidence – těchto online evidencí je cca 17 ), Městská policie Skuteč disponuje nově vlastním evidenčním systémem, do kterého jsou uváděna veškerá odchycená zvířata, jejich identifikační znaky (ČIP, známka) a kontaktní informace na majitele. Dále bylo nabídnuto nejen obyvatelům pověřených měst a obcí, ale i obyvatelům žijícím v okolí, že mohou bezplatně svého domácího mazlíčka zaevidovat. V případě úniku a následnému odchytu zvířete je zásadně usnadněna identifikace, zjištění a neprodlené kontaktování majitele.

 

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE

I přes výše zmíněný podstav strážníků byly učiněny kroky ke zvýšení efektivity práce.

 • Zvyšování kvalifikace strážníků
  • Strážníci zvyšovali svoji odbornost ve střelecké přípravě. Strážníci mimo bezpečné manipulace se zbraní a různých střeleckých cvičení procvičovali také taktiku při zákroku se zbraní, bezpečné jištění, střelbu po zátěži apod. Dále bylo procvičeno použití základních prvků sebeobrany a využití oprávnění donucovacích prostředků. Tato příprava byla oproti minulým obdobím zintenzivněna a byla vykonávána častěji.
  • Kurz první (předlékařské) pomoci
  • Průběžné seznamování s novelizacemi zákonů.
  • Průběžné a leckdy „každodenní“ seznamování s novelizacemi krizových a mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19

 

 

 • Zlepšování materiálního vybavení
  • Objednání nového služebního automobilu TOYOTA HILUX – po intenzivním jednání s vedením města bylo rozhodnuto o pořízení nového služebního vozidla pro potřeby MP. Ještě před vyhlášením výběrového řízení jsme věděli, že potřebujeme spolehlivý vůz, který bude nejen disponovat dobrou prostupností terénem, ale bude mít i dostatečný zavazadlový prostor pro umístění veškerého potřebného vybavení, včetně možnosti převozu odchycených toulavých zvířat. Věděli jsme, že nepotřebujeme až takový komfort pro osádku, jako celkovou praktičnost vozidla pro potřeby výkonu služby. Ve výběrovém řízení bylo rozhodnuto o pořízení vozidla Toyota Hilux, které by mělo být dodáno v polovině roku 2022. Celková cena (cca 1.200.000,- Kč) obsahuje nejen pořizovací hodnotu uvedeného vozidla, ale i zákonem stanovené prvky (reflexní polepy a nápisy, výstražné světelné a zvukové zařízení dle předepsaných norem) či další nezbytné součásti vozidla potřebné pro výkon služby ( naviják  s příslušenstvím, vestavba zavazadlového prostoru ),
  • rozšiřování místního kamerového systému v součinnosti s městem Skuteč – kamery na rizikových místech Skutče – kamery spravuje Městská policie Skuteč v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. – v současné době disponujeme 8 kamerami, které byly nejednou upotřebeny jako důkazní prostředek a díky nimž došlo k objasnění několika protiprávních skutků,
  • průběžné doplňování potřebného vybavení do „záchranářského batohu“ (bezplatně cestou ZZS Pardubického kraje)
  • udržování současného technického a materiálního vybavení – nákup nových služebních kamer CEL-TEC nezbytných pro výkon služby, v průběhu roku došlo k vynaložení finančních prostředků z důvodu zvýšení četnosti poruchovosti služebního vozidla Dacia Duster (např. porucha centrální řídící jednotky, výměna spojky + další běžné závady), nákup dalšího vybavení do výbavy nového služebního vozidla Toyota (např. kamera do vozidla, teleskopický žebřík, kufr s nářadím, sud na sorbent)
  • obnovování výstroje strážníků.

 

Vzhledem k počtu strážníků nemůže městská policie zajistit nepřetržitou službu.

V případě Vašeho zájmu o kontaktování strážníků osobně na služebně, učiňte tak, prosím, po předchozí telefonické domluvě na pohotovostním telefonním čísle. Strážníci tráví převážnou část pracovní doby v terénu a bez předchozí telefonické domluvy byste je nemuseli na služebně zastihnout. Pokud se nedovoláte na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507 a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.

 

Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na oficiálních webových stránkách www.mp.skutec.cz a na sociálních sítích FacebookInstagram.  

 

 

Za Městskou policii Skuteč

vrch.kom. Tomáš Brokl

vrchní strážník

Datum vložení: 3. 2. 2022 15:19
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2022 15:25
Autor: Městská Policie

Městská policie

Partnerská města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 23 °C 15 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 26/15 °C
pondělí 15. 7. oblačno 28/17 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 26/19 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:11
TÝDEN:325
CELKEM:197383

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

Svatá Markyta češe první hrušky.

Svátek

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní koupací den
 • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
Městská policie Skuteč

Městská policie Skuteč