Menu
Městská policie Skuteč
Městská policieSkuteč
nahoru

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MP SKUTEČ 2022

mp

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností MP Skuteč za rok 2022. Pro někoho tento článek bude pouhá hromada čísel, pro jiného zajímavé počtení. Pro mě osobně je tento článek faktem o tom, že skutečští strážníci, i přes personální podstav odvedli kus práce. Tedy vzhůru do toho.

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE SKUTEČ

Od počátku roku 2022 vykonává Městská policie Skuteč činnost v počtu 3 strážníků. I přes opakované vypisování výběrových řízení bohužel nedošlo ke stabilizaci personálního stavu na stanovený počet 4 strážníků. Čtvrtého parťáka jsme nesehnali převážně z důvodu malého zájmu lidí o (leckdy nevděčnou) práci strážníka městské policie, a dále proto, že jsme z přihlášených nevybrali vhodného uchazeče. Poslední výběrové řízení v roce 2022 probíhalo v prosinci a počátkem tohoto roku bude pokračovat osobními pohovory a případným výběrem nového kolegy.   

I přes zmíněný personální podstav nedošlo v roce 2022 k závažnému omezení výkonu služby MP oproti „normálu“, avšak bylo leckdy nutné, aby směny byly postaveny z jednočlenných hlídek.  

MP Skuteč vykonává svojí pravomoc na území města Skuteč a dále dle platné veřejnoprávní smlouvy na území města Luže. Již v minulosti byla učiněna jednání s okolními obcemi za účelem sepsání veřejnoprávních smluv a s tím souvisejícím rozšíření místní působnosti MP.  Sám za sebe mohu jen říci, že sjednání veřejnoprávních smluv s některými okolními obcemi by bylo přínosem v ucelení území výkonu pravomoci. Dle domluv s vedením města Skuteč budou jednání s předmětnými obcemi obnovena. 

Na podzim 2022 došlo k volbám do obecních samospráv, kdy se strážníci podíleli mimo jiné i na kontrole nerušeného průběhu voleb hlídkami ve volebních místnostech a v jejich okolí. Po volbách došlo jak ve Skutči, tak i v Luži ke zvolení nového vedení města. S vedením obou měst je vrchní strážník v úzkém kontaktu a průběžnými jednáními bude stanoven další směr výkonu činnosti MP v jednotlivých katastrech. Vrchní strážník dále pravidelně navštěvuje jednání zastupitelstev měst, čímž je schopný okamžitě reagovat na případné podněty zastupitelů.   

 

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE V ROCE 2022

I přes výše zmíněný podstav strážníků byly učiněny kroky ke zvýšení efektivity práce.

 • Zvyšování kvalifikace strážníků
  • Strážníci zvyšovali svoji odbornost ve střelecké přípravě. Strážníci mimo bezpečné manipulace se zbraní a různých střeleckých cvičení procvičovali také taktiku při zákroku se zbraní, bezpečné jištění, střelbu po zátěži apod. Dále bylo procvičováno použití základních prvků sebeobrany, využití oprávnění donucovacích prostředků a taktiky zákroku. Tato příprava byla oproti minulým obdobím zintenzivněna a byla vykonávána častěji. 
  • Průběžné seznamování s novelizacemi zákonů.
  • Účast strážníků na průběžném školení strážníků s osvědčením na dobu neurčitou ve školicím středisku Neratovice, což ukládá zákon o obecní policii.
  • Zajištění sepsání dohody o součinnosti na vyžádání mezi městem Skuteč a  HZS PAK (duben 2022), čímž byla MP Skuteč zařazena mezi složky IZS

 

 • Zlepšování materiálního vybavení
  • Po intenzivním jednání s vedením města bylo již v roce 2021 rozhodnuto o pořízení nového služebního vozidla pro potřeby MP. V současné době je již vozidlo dodáno do ČR a probíhá přestavba na policejní speciál - strážníci se účastnili kontrolního dne u dodavatele, kdy byly společnými silami řešeny úpravy pro maximální praktičnost příslušenství vozidla a pro konkrétní potřeby MP Skuteč . Nové služební vozidlo by mělo být dodáno v lednu/únoru 2023,
  • přechod na nový systém evidenční a spisové služby – implementace softwaru IS MP Manager, který strážníkům dále umožňuje provádět nezbytné evidence událostí, spisovou službu, lustrace osob a vozidel a mnoho dalšího,
  • rozšiřování místního kamerového systému v součinnosti s městem Skuteč – kamery na rizikových místech Skutče – kamery spravuje Městská policie Skuteč v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. – v současné době disponujeme 13 kamerami, které byly nejednou upotřebeny jako důkazní prostředek a díky nimž došlo k objasnění několika protiprávních skutků- v tomto budeme i nadále pokračovat,
  • průběžné doplňování potřebného vybavení do „záchranářského batohu“ 
  • zkvalitnění materiálního vybavení, ochranných prostředků a výzbroje - nákup nových služebních osobních kamer CEL-TEC nezbytných pro výkon služby, obnova balistických vest z důvodu ukončení aspirace současných vest, nákup balistických nosičů plátů pro osobní ochranu strážníků, obnova výpočetní techniky, další vybavení do nového služebního vozidla
  • udržování současného technického a materiálního vybavení
  • obnovování výstroje strážníků.

 

VÝKON SLUŽBY STRÁŽNÍKŮ

Směny strážníků jsou stanoveny měsíčním rozpisem služeb. Plánování směn provádí vrchní strážník. Při plánování směn jsou zohledňovány požadavky starostů měst (např. nezbytnost hlídky při konání kulturních a sportovních akcí), bezpečnostní situace na katastrech pověřených obcí, potřeby při nárůstu konkrétního protiprávního jednání na katastrech pověřených obcí. Změny v plánu jsou vyhrazeny, a to např. v případě mimořádných událostí, odchytu zvířat apod.. V počtu 3 strážníků není možné zajistit nepřetržitý provoz 24/7.

Mimořádně docházelo i k operativním změnám plánu služeb dle momentálního vývoje bezpečnostní situace. Na základě žádostí složek IZS byli strážníci opakovaně veleni do služby z osobního volna, reagovali na oznámení o výskytu toulavých zvířat v době mimo službu a učinili potřebná opatření či samotný odchyt a ke změnám služeb došlo i v případě vyhodnocení bezpečnostní situace a nutnosti přítomnosti strážníků ve směně. 

 

Směny strážníků jsou plánovány převážně 12ti hodinové a to ranní, noční a mimořádně i odpolední. Do hlídky jsou veleni zpravidla 2 strážníci, v mimořádných případech službu vykonává 1 strážník (pozn. tyto mimořádné případy se však z důvodu personálního stavu stávají bohužel jistým pravidlem)

Během směny je vykonávána běžná hlídková činnost na katastrech obcí Skuteč a Luže – výkon této činnosti je zásadně ovlivněn počtem oznámení od občanů, jejich charakteru, vážnosti a časové potřebnosti. V praxi strážníci vykonávají hlídkovou činnost a v případě oznámení ji přeruší a vyjíždějí k danému případu.

Běžná hlídková činnost se dělí na hlídku služebním vozidlem (s ohledem na rozlohu katastrů 66,1 km2 je tato hlídka častější) a na pěší hlídku (běžně cca 1 hodina v každém z katastrů – dle potřeby a okolností).

 

Za rok 2022 strážníci pokryli v rozpisu služeb celkem 293 ranních, odpoledních a nočních směn (dní pokrytých směnou) a řešili celkem 899 událostí. 

 

UDÁLOSTI A VÝSLEDNÁ ČINNOST

 

 

celkem

Skuteč

Luže

mimo

Oznámení od občanů

220

178

40

2

Vlastní zjištění

109

63

46

-

Oznámeno HZS (fireport + operační)

23

18

4

1

Oznámeno PČR

24

17

4

3

Oznámeno zaměstnanci MěÚ (+ vedením měst)

35

25

10

-

Oznámeno linka 156

2

2

-

-

Oznámeno ZZS

2

2

-

-

 

 

 

 

 

Počet přestupků projednaných příkazem na místě (pokuta):

141

99

42

-

z toho přestupků v územní samosprávě

2

2

0

-

z toho přestupků proti majetku

1

1

-

-

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)

20

15

5

-

z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti

108

73

35

-

Z toho přestupků jiných

 

10

8

2

-

Počet přestupků oznámených příslušnému správnímu orgánu:

65

55

10

-

z toho přestupků v územní samosprávě

-

-

-

-

z toho přestupků proti majetku

17

14

3

-

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

6

5

1

-

z toho přestupků proti občanskému soužití

6

4

2

-

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)

27

27

-

-

z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti

-

-

-

-

z toho přestupků spáchaných porušením tabákového zákona

-

-

-

-

z toho přestupků jiných (např. zákon o odpadech, na ochranu zvířat proti týrání)

9

5

4

-

 

 

 

 

-

Celkový počet umístění výzev („parkovaček“)

58

56

2

-

 

 

 

 

 

Celkový počet podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR

6

4

2

-

Celkový počet předvedení osoby

-

-

-

-

Celkový počet použití donucovacích prostředků

3

3

-

-

Celkový počet převozů na Protialkoholní záchytnou stanici

1

1

-

-

 

 

 

 

 

Celkem provedeno odchytů zvířat

26

17

9

-

Celkem poskytnutí první pomoci ( z toho 2x AED)

16

14

2

-

Celkem asistence u dopravních nehod

19

15

2

2

Celkem asistence u požárů (1x hašení pomocí has.přístroje)

2

1

1

-

 

 

 

 

 

Celkem převzato nálezů

14

12

2

-

Celkem doručeno písemností na žádost

2

2

-

-

Celkový počet zpracování pověsti na osobu pro jiný orgán

2

2

-

-

Poskytnutí kamerového záznamu MKDS Skuteč jinému orgánu

10

10

-

-

 

 

 

 

 

Zjištění vozidla v CP (celostátním pátrání)

2

2

-

-

Zjištění osoby v CP

-

-

-

-

 

K dané statistice je nutno podotknout, že hlídková činnost a odhalování případného protiprávního jednání (které lze v případech stanovených v zákoně řešit i „domluvou“) je základním kamenem činnosti MP. Statisticky však nelze stanovit, do jaké míry hlídky strážníků svoji preventivní činností a výskytem v konkrétních lokalitách ovlivnily jednání osob v upuštění od případného protiprávního jednání.

Co se týká měření rychlosti, toto není základní činností MP. Měření rychlosti bylo plánováno i v roce 2022 min. 1x týdně a vykonáváno s ohledem na povětrnostní podmínky, technické a taktické podmínky, a to během ranních směn. Měření nelze vykonávat za tmy a umělého osvětlení, stejně tak není možné měřit za deště (my nejsme z cukru, ale měřící zařízení by mohlo být těmito aspekty ovlivněno a měření současným zařízením by mohlo být neúspěšné ). Městská policie Skuteč vykonává měření na 32 místech, jež jsou schváleny Policií ČR. Není možné vykonávat měření na jiných místech, než která jsou stanovena Policií ČR. Určení konkrétního místa plánovaného měření rychlosti je dle operativního rozhodnutí velitele hlídky. Nutno podotknout, že je nezbytné přihlížet na skutečnost, že součástí měření rychlosti je nezbytné zpracování spisové dokumentace, které bývá často časově náročnější, než samotný výkon měření rychlosti.

V praxi se však stává, což je nutné podotknout, že měření rychlosti si striktně vyžadují obyvatelé místních částí a malých obcí (mimo hlavní tahy), kteří jsou přesvědčeni o tom, že téměř všechna vozidla projíždějící právě přes jejich obci překračují rychlost. Strážníci následnou činností měření rychlosti (která v minulosti byla na konkrétní místech i několikahodinová) v daném místě zpravidla nezjistí žádné protiprávní jednání anebo zjistí minimum přestupků (i přes činnost v různou denní dobu). V tomto případě se měření rychlosti stává spíše preventivní činností, kterou následně však nelze statisticky vykázat.

V roce 2022 byl proveden strážníky statistický průzkum. Tímto bylo zjištěno, že za rok 2022 bylo celkem měřeno 1625 vozidel, přičemž překročení rychlosti bylo zjištěno u 108 z nich. Z tohoto vyplývá, že při měření došlo k překročení rychlosti v průměru cca u každého 15 vozidla.

 

Ze strany strážníků je namátkově prováděn dohled na bezpečnost u přechodů poblíž základních škol. S ohledem na četnost oznámení, množství těchto přechodů na katastrech pověřených obcí a na personální stav Městské policie Skuteč je nemožné realizovat výkon dohledu pravidelně a na všech místech najednou. Pokud tomu však nebrání jiné závažnější služební povinnosti, dohled u přechodů je pro nás samozřejmostí a jistou prioritou. O výkonu dohledu u přechodů rozhoduje operativně dle situace velitel hlídky, stejně jako o určení konkrétního místa.

 

Městská policie Skuteč zajišťuje provoz Městského útulku pro psy ve Skutči. Na území města Skuteč bylo v roce 2022 celkem odchyceno 17 psů, přičemž do městského útulku byli 2 odchycení psi. Jak je zřejmé, 15 z odchycených psů bylo vydáno majiteli ihned během služby dle místní a osobní znalosti, anebo po zjištění čísla čipu psa v dostupných evidencích, aniž by byli umisťováni do útulku. Při odchytech psů, kteří byli následně umístěni do útulku se jednalo primárně o toulavé psy ze Skutče a okolí – po zveřejnění uvedených zvířat na sociálních sítích došlo většinou do 48 hodin k vydání odchyceného psa majiteli. Žádný z uvedených psů nesetrval v útulku delší dobu a nebylo nutné zajišťovat adoptivní péči apod.

V Luži jsou odchycení psi buď rovnou předáváni majitelům (pokud je provedeným šetřením zjištěn) anebo jsou umístěni do záchytného kotce na dvoře TS Luže. O umístění psa je vyrozuměn odpovědný pracovník anebo starosta města, kdy obstarávání vody a potravy pro odchycené psy je v kompetenci obce. Vydání psa majiteli je učiněno po předchozí domluvě obce s Městskou policií Skuteč a to z důvodu realizace případné sankce za protiprávní jednání (volné pobíhání psa). V Luži bylo v roce 2022 celkem odchyceno 9 psů.

 

Jelikož po uzákonění čipování psů nevznikla povinnost evidence zvířete v centrální evidenci (neexistuje ani centrální evidence – těchto online evidencí je cca 17 ), Městská policie Skuteč disponuje vlastním evidenčním systémem, do kterého jsou uváděna veškerá odchycená zvířata, jejich identifikační znaky (ČIP, známka) a kontaktní informace na majitele. Dále bylo nabídnuto nejen obyvatelům pověřených měst a obcí, ale i obyvatelům žijícím v okolí, že mohou bezplatně svého domácího mazlíčka zaevidovat. V případě úniku a následnému odchytu zvířete je zásadně usnadněna identifikace, zjištění a neprodlené kontaktování majitele.

 

PLÁNY NA ROK 2023

 • stabilizovat personální stav Městské policie Skuteč
 • svědomitě plnit pravomoc MP dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, jako tomu je doposud, reagovat na oznámení občanů a řešit události v souladu s pravomocí na území pověřených obcí
 • udržovat akceschopnost MP Skuteč, udržovat svěřené vybavení a zajišťovat opravy a případný nákup nového vybavení nezbytného pro činnost MP
 • úzce spolupracovat se složkami IZS
 • po dodání nového služebního vozidla zajistit jeho označení dle zákona, vybavit a uvést do akceschopnosti
 • jednat o rozšiřování místního kamerového systému ve Skutči
 • zvýšit komunikaci s občany – besedy s občany, ve školách apod.
 • pokračovat v jednání o veřejnoprávních smlouvách s okolními obcemi o rozšíření působnosti MP Skuteč na území těchto obcí
 • účast vrchního strážníka na školení velitelů městských a obecních policií ČR

 

Zpracoval:

vrch.kom. Tomáš Brokl, vrchní strážník

Datum vložení: 5. 1. 2023 12:46
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2023 12:31
Autor: Městská Policie

Městská policie

Partnerská města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. déšť 23/11 °C
neděle 16. 6. déšť 22/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 25/13 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:17
TÝDEN:251
CELKEM:195583

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Slunce v červnu sedláka nerozpálí, ale dlouhých dešťů jistě si nechválí.

Svátek

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech
Městská policie Skuteč

Městská policie Skuteč