Menu
Městská policie Skuteč
Městská policieSkuteč
nahoru

ČERVEN 2022 - přehled událostí

.

Jak jsme již nedávno předeslali, pokusíme se Vás průběžně informovat o veškerých událostech, které strážníci Městské policie Skuteč řešili. Zde zmiňujeme několik případů z počátku měsíce června a postupně budeme doplňovat.

2.6.2022, 10:18 hodin -Doly, Luže

Na urgentní žádost oznamovatele se dostavila hlídka MP Skuteč na místo. Místní občan totiž trval na přítomnosti hlídky a zadokumentování nového zaměření pozemků, kde v minulosti docházelo kvůli špatnému zaměření k častým neshodám a přestupkům na úseku občanského soužití, veřejného pořádku či proti majetku. Službu konající strážník v tomto případě však na místě neshledal podezření z trestně-právního skutku a po několika minutovém (marném) vysvětlování o skutečnosti, že se ve věci jedná maximálně o občansko-právní spor k němuž není MP kompetentní, raději pro klid oznamovatele zadokumentoval nové vytyčení a zaměření pozemků s tím, že fotografie budou založeny v evidencích pro případ dalších případných sporů. 

 

2.6.2022, 10:30 hodin - Heydukova, Skuteč

Při hlídkové činnosti bylo hlídkou zjištěno vozidlo parkující na chodníku v ulici Heydukova ve Skutči. Ovšem jednalo se o chodník, který bezprostředně sousedil s poloprázdným veřejným parkovištěm, jehož si nešlo nepovšimnout. Porušení zákona č. 361/2000 Sb. bylo s řidičem projednáno na místě  v souladu s platnou legislativou a řidič vozidla snad do budoucna dá přednost parkovišti. 

 

3.6.2022, 10:31 hodin - Smetanova, Skuteč

Při běžné hlídkové činnosti si strážníci povšimli osoby, která odpovídala popisu osoby hledané policií ČR. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že se opravdu jedná o tuto osobu - v hledáčku policie však již není. 

 

3.6.2022, katastry Skutče a Luže

Během celého dne strážníci prováděli plánované měření rychlosti na schválených místech v katastrech pověřených obcí. Z 76 měřených vozidel bylo zjištěno 5 přestupků - za nás krásná bilance a chválíme tímto řidiče za respektování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Samozřejmě byly zjištěné přestupky s řidiči projednány na místě. 

 

3.6.2022, 17:39 hodin - Heydukova, Skuteč

Strážníci reagovali na oznámení občana o stání vozidla na chodníku v ul. Heydukova ve Skutči. Po příjezdu na místo byla věc zadokumentována a postoupena v souladu se zákonem. 

 

6.6.2022, 10:04 hodin - U Stadionu, Luže

Strážníci vyjížděli na oznámení o tom, že pes štěká .... Tedy abychom to upřesnili - došlo k oznámení, že ze strany majitelky psa dochází k častému ponechání svého mazlíčka v bytě, kde štěká pokud je zde sám a toto ruší ostatní nájemníky bytového domu. Hlídka na místě provedla šetření, kterým byla kontaktována majitelka a dále byla provedena fyzická kontrola zvířete. Tímto bylo vyloučeno podezření z týrání zvířete a zjištěno řádné přihlášení psa, očipování apod. v souladu se zákonem. Majitelka byla řádně poučena a následně provedla opatření k vyřešení situace. Posléze byl vyrozuměn oznamovatel, který byl poučen o stavu věci a dále o způsobech případného řešení občansko-právní cestou, jelikož se ve věci nejedná o trestně-právní skutek v kompetenci řešení městskou policií. 

 

6.6.2022, 14:14 hodin - Dobrkov, Luže

Hlídka MP prověřovala oznámení o volně pobíhajícím psovi po silnici v obci Dobrkov. Strážníci provedli odchyt zvířete a jeho transport do záchytného kotce v Luži. Dalším šetřením byl zjištěn majitel zvířete, který byl posléze vyrozuměn, pes mu byl vydán a přestupkové jednání bylo vyřešeno v souladu s platnou legislativou.

 

6.6.2022, 17:38 hodin - Družstevní, Skuteč

Strážníci reagovali na oznámení o nálezu mobilního telefonu a mikiny na dětském hřišti ve Skutči. Nález byl hlídkou zajištěn a bylo provedeno šetření po majiteli. Ten však nebyl zjištěn a proto byly nálezy předány na MěÚ Skuteč do "ztrát a nálezů". 

 

6.6.2022, 17:53 hodin - Komenského nám., Skuteč

Hlídka strážníků prověřovala oznámení občana, který oznámil, že v parku u ZŠ Komenského se nachází koně a že má strach o případné úrazy okolo procházejících osob a dále o znečištění prostranství parku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se zde opravdu nachází 12 koní, kteří působili klidným dojmem, byli uvázáni na krátkou uzdu po skupinkám ke vzrostlým stromům na travnaté ploše parku mimo pochozí chodníky a nebylo zde zjištěno žádné znečištění prostranství ani žádné poškození. Po provedeném šetření byli zjištěni jejich majitelé a jezdci, kteří se šli občerstvit do nedaleké restaurace a bohužel na Palackého náměstí ještě nejsou realizována parkovací místa pro koně a tak je umístili na nejvhodnější možné místo v blízkosti restaurace. Na místě nebylo shledáno podezření z protiprávního jednání a my uvažujeme o podnětu odpovědnému pracovníkovi města, aby nechal vyhotovit na náměstí alespoň jedno vyhrazené parkovací místo pro koně...

kone 1 kone 2

7.6.2022, 09:54 hodin - Poršova, Skuteč

Hlídkovou činností bylo strážníky zjištěno vozidlo, které jevilo známky autovraku. Na vozidlo bylo umístěno upozornění pro majitele a pokud do lhůty 10 dní "nezmizí", věc bude postoupena vlastníkovi komunikace a hrozí odtah a likvidace na náklady provozovatele. 

 

7.6.2022, 15:35 hodin - komunikace mezi Lažany a Skutčí

Zjištěno odstavené vozidlo při krajnici této rušné pozemní komunikace. Dalším šetřením bylo zjištěno, že došlo k defektu pneumatiky a že dochází k opravě. Řidič byl poučen o řádném označení místa výstražným trojúhelníkem, což následně učinil a dále zajistil usměrňování provozu. 

 

7.6.2022, 15:42 hodin - Heydukova, Skuteč

Strážníci opět reagovali na oznámení občana o stání vozidla na chodníku v ul. Heydukova ve Skutči. Po příjezdu na místo byla věc zadokumentována a postoupena v souladu se zákonem. 

 

8.6.2022, 07:51 hodin - Rybičkova, Skuteč

Poměrně rušná směna začala oznámením občana o volně odložených pytlích s odpadem mimo místo tomu určené. Po příjezdu na místo bylo provedeno šetření, okořeněné vůní odpadu. Průzkum pytlů byl nakonec úspěšný - i přes zbytky potravin a různé jiné libůstky, zde bylo nalezeno jméno a adresa původce odpadu. Dalším šetřením byl podezřelý zjištěn, kontaktován a v neposlední řadě "odměněn dle zásluh". 

odpad 1 odpad 2

 

8.6.2022, 08:18 hodin - ČSA, Skuteč

U sportovní haly strážníci zjistili výskyt vozidla, který jeví známky autovraku. Šetřením byl zjištěn majitel, který byl kontaktován a na výzvu strážníků vozidlo odstranil z veřejného parkoviště. 

 

8.6.2022, 08:44 hodin - Vítězslava Nováka, Skuteč

Hlídka přijala oznámení o špatném parkování vozidla v ul. Vít. Nováka. Po příjezdu na místo bylo toto potvrzeno a následně byl i zjištěn a kontaktován majitel, který se dostavil na místo, vozidlo si přeparkoval a jeho protiprávní jednání s ním bylo vyřešeno v souladu se zákonem. 

 

8.6.2022, 09:01 hodin - Tylova, Skuteč

Neoprávněné stání vozidla na místě vyhrazeném pro osoby tělesně postižené - takto znělo další oznámení dne 8.6.2022. Bohužel drobný detail oznamovateli unikl - při prověření oznámení strážníci zjistili za čelním sklem vozidla kartu, která jej v daném případě ke stání na vyhrazeném místě opravňuje. 

 

8.6.2022, 09:09 hodin - Andělská cesta, Luže

Hlídka přijala oznámení o vozidle stojícím na veřejném parkovišti, přičemž toto vozidlo jeví známky vraku. Na místě bylo provedeno šetření, kterým nebylo dané podezření potvrzeno - prozatím se o vrak nejednalo. I přesto však byl zjištěn majitel vozidla, který byl kontaktován a poučen o tom, že se z jeho odstaveného vozidla brzy autovrak stane a aby učinil potřebná opatření, což přislíbil. 

 

8.6.2022, 13:15 hodin - Palackého náměstí, Skuteč

Hlídka přijala oznámení o kolapsu osoby poblíž Zverimexu ve Skutči. Po příjezdu na místo bylo provedeno prvotní vyšetření osoby - životní funkce zachovány, přičemž všechny zjištěné skutečnosti byly předány posádce ZZS, která se na místo dostavila vzápětí. Hlídka poskytla součinnost záchranářům s transportem osoby do sanitního vozu a dále na žádost osoby poskytla vyrozumění rodinných příslušníků o jeho stavu a převozu do nemocnice. 

 

8.6.2022, 17:49 hodin - Heydukova, Skuteč

Opakované oznámení o neoprávněném stání vozidla na chodníku v ul. Heydukova ve Skutči. Po příjezdu na místo byla věc zadokumentována a postoupena v souladu se zákonem. Na místě dále zjištěno, že v okolí se nacházejí další vozidla parkující v rozporu se zákonem a ačkoliv oznamovateli může vadit pouze jedno vozidlo, strážníci jsou povinni řešit i další vozidla porušující zákon na uvedeném místě, což následně i učinili. Celkem byla projednána další 2 vozidla.  

 

9.6.2022, 10:10 hodin - Družstevní, Skuteč

Na žádost PČR vyjížděli strážníci k "otevření bytu" z důvodu obavy oznamovatele, že se v bytě nachází osoba ohrožená na životu a zdraví. Po příjezdu na místo se zde nacházela již jednotka SDH Skuteč a dále bylo zjištěno, že osoba z bytu po zazvonění na zvonek sama otevřela a k ohrožení zde nedocházelo. Obava oznamovatele, který se nemohl dané osobě dovolat na telefon, byla tak tímto zažehnána.

 

10.6.2022, 09:25 hodin - Poděbradova, Luže

Při běžné hlídkové činnosti strážníci nalezli tabulku registrační značky od vozidla. Po dalším provedeném šetření byl zjištěn majitel, který následně uvedl, že ztráta není nikde nahlášena a z toho důvodu bylo možné mu tuto registrační značku navrátit. V případě, že by byla ztráta již ohlášena na odbor dopravy - registr silničních vozidel , strážníci by museli odeslat registrační značku tam.

 

10.6.2022, 13:43 hodin - Havlíčkova, Skuteč

Strážníci přijali oznámení, že zde po pozemní komunikaci jezdí mládež na koloběžkách a že kromě hlasitých projevů zde vlivem jejich jízdy dochází k ohrožení provozu na pozemní komunikaci. Po příjezdu na místo zde byli zjištěni 3 chlapci s koloběžkami, kteří seděli na chodníku a v daný okamžik se nedopouštěli žádného protiprávního jednání. Věc byla na místě vyřešena poučením osob o povinnostech při využívání pozemní komunikace. 

 

10.6.2022, 13:51 hodin - Heydukova, Skuteč

Sociální pracovnice požádala hlídku o pomoc při transportu nemohoucí osoby, právě přivezené z nemocnice, do jejího bytu ve 3. patře bytového domu. Po příjezdu na místo strážníci provedli toto učinili a dopravili osobu ze sanitního vozu do jejího bytu. 

 

10.6.2022, 16:34 hodin - ČSA, Skuteč

Na městskou policii bylo oznámeno, že neznámý pachatel poškodil uzávěr schránky ve středovém panelu u kabrioletu, který byl zaparkován na parkovišti u sportovní haly. Z této schránky byla následně odcizena ovládací jednotka k elektrické bráně. Po příjezdu na místo bylo strážníky provedeno šetření a dále byly vytěženy kamerové systémy. Věc byla zadokumentována a v současné době probíhají další šetření. 

 

13.6.2022 - katastry měst Skuteč a Luže

Strážníci provedli plánované měření rychlosti v katastrech pověřených obcí. Celkem byli "nachytáni" 4 hříšníci, kteří překročili nejvyšší dovolenou rychlost v obci. Veškeré zjištěné protiprávní jednání bylo vyřešeno na místě formou blokové pokuty v příkazním řízení.

 

13.6.2022, 10:46 hodin - Rybičkova, Skuteč

Místní občan se telefonicky obrátil na strážníky městské policie s oznámením, že mu před vjezdem na pozemek stojí zaparkované vozidlo. Po příjezdu hlídky na místo se zde již žádné vozidlo nenacházelo. Ačkoliv by se tímto zdála věc vyřešena, zarputilému oznamovateli toto nestačilo a trval na potrestání hříšníka. Z toho důvodu nezbylo strážníkům nic jiného, než provést zadokumentování skutku a na základě podání výpovědi oznamovatele věc postoupit k věcně a místně příslušnému orgánu, který rozhodne o vině a trestu. 

 

13.6.2022, 12:24 hod. - Tyršova, Skuteč

Oznámení o vozidle porušujícím vodorovné dopravní značení V12c (žlutá čára - zákaz zastavení) přijali strážníci krátce po poledni. Po příjezdu na místo zde byl zjištěn řidič vozidla, se kterým byla věc vyřešena v souladu se zákonem. 

 

14.6.2022, 18:47 hodin - Rubešova, Skuteč

"V ulici Rubešova poblíž hasičské zbrojnice volně pobíhá toulavý pes", zaznělo oznámení v pohotovostním telefonu městské policie. Službu konající strážník vyrazil na místo, kde kromě psa baskervilského - tedy jorkšírského teriéra, nalezl i jeho páníčka, kterému se jeho mazlíček vzdálil z dohledu a než jej stačil nalézt, kolemjdoucí oznamovatelka výskyt tuláka oznámila na městskou policii. Věc byla vyřešena na místě v souladu se zákonem.

 

15.6.2022, 16:19 hodin - Tyršova, Skuteč

Službu konající strážník přijal telefonické oznámení o výskytu tří mladíků, kteří se nacházejí v parku u fary, a jeden z nich leží na zemi zjevně zraněný. Po příjezdu na místo zde byly zjištěny tři osoby - nejen že byly v parku pod farou, ale také "silně pod parou". Jeden z těchto mladíků prohrál souboj se zemskou přitažlivostí a ustlal si vedle přilehlé lavičky. Kontakt s asfaltem chodníku lehce upravil mladíkovi obličej a jeho kamarádi mu přivolali pomoc - jeho matku, která si pro svého nezbedného syna přijela krátce po příjezdu strážníka na místo. Strážník mladíkovi na místě poskytl první pomoc, nicméně matka mladíka odmítala přivolání posádky záchranné služby s tím, že mu doma ještě přidá. Po poučení o případném vyhledání lékařské pomoci v případě zhoršení zdravotního stavu se společnost z parku rozešla. 

 

15.6.2022, 17:22 hodin - Fimberk, Skuteč

Další oznámení toho dne na sebe nenechalo dlouho čekat. Mladík ležící na zemi na chodníku v ul. Fimberk, který je zjevně pod vlivem alkoholu a nereaguje na oslovení. Strážník se dostavil na místo do 2 minut a vůbec jej nepřekvapilo, že "hrdinou tohoto příběhu" není nikdo jiný, než jeden z těch, se kterými měl dostaveníčko v parku u fary zhruba před hodinou. Mladík zprvu nereagoval a odér v jeho okolí nasvědčoval kvalitnímu opojení. Zjevně i v tomto případě došlo k marné snaze o pokoření fyzikálních zákonů a na hlavě mladíka krásně zrála červenomodrá boule. Později byla mladíkovi naměřena hodnota alkoholu přes 3,5 ‰. Strážník na místo přivolal posádku záchranné služby a když se zdravotníci pokoušeli o vyšetření a transport do sanitního vozu, mladík se probral z deliria, začal být agresivní a aktivně odporovat. I přes marné výzvy se nechtěl vzdát a proto byly strážníkem použity hmaty a chvaty, posléze služební pouta, jejichž použití zamezilo dalšímu odporu. Mladík byl posádkou ZZS převezen do chrudimské nemocnice k lékařskému vyšetření a strážník samozřejmě poskytl záchranářům asistenci při převozu svojí přítomností. V nemocnici již mladík zkrotl a strážník se mohl vrátit z výletu zpět do katastru pověřených obcí. Protiprávní jednání mladíka bylo následně zadokumentováno a o odměně rozhodne správní orgán. 

 

16.6.2022, 12:45 hod. - Osady Ležáků, Skuteč

Při běžné hlídkové činnosti bylo zjištěno vozidlo jevící známky autovraku. Po zjištění majitele byl tento telefonicky kontaktován a poučen o nakládání s autovraky. Dále bylo na vozidlo umístěno upozornění pro majitele a pořízena fotodokumentace. Pokud byste tam nyní vrak hledali, již se Vám to nepodaří - majitel vozidlo z komunikace odstranil. 

 

17.6.2022 - Skuteč

Při běžné hlídkové činnosti zjištěna další 2 vozidla, která jevila známky autovraku. Postup běžný a obvyklý - zjištěn a vyrozuměn majitel, umístění upozornění na vozidlo a pořízena fotodokumentace. I tato vozidla byla majitely z místa odstraněna. 

 

20.6.2022, 13:21 hod. - Žďárec u Skutče

Strážníci reagovali na výzvu FIREPORT - oznámení o technické pomoci - strom padlý přes vozovku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se překážka na komunikaci nachází v nebezpečném úseku za zatáčkou a z toho důvodu došlo k označení místa služebním vozidlem za užití majáku modré barvy a strážníci dále usměrňovali a odkláněli dopravu na pozemní komunikaci. Po chvíli se na místo dostavila jednotka HZS Hlinsko, která provedla odstranění stromu z komunikace. 

.

 

20.6.2022, 17:40 hod. - Radim

Hlídka MP opět reagovala na oznámení systému FIREPORT o blíže nespecifikované technické pomoci v obci Radim. Velitel hlídky telefonicky kontaktoval operační středisko HZS s dotazem, oč se jedná a zda-li je vyžadována přítomnost hlídky MP na místě. Tímto bylo zjištěno, že by se mělo jednat o padlý sloup na pozemní komunikaci a že hasiči uvítají součinnost MP například při usměrňování dopravy. Po příjezdu na místo však bylo strážníky zjištěno, že je závada již odstraněna a že zde hlídka MP není již potřebná. 

 

21.6.2022, 15:16 hod. - Vítězslava Nováka, Skuteč

Službu konající strážník přijal oznámení o zjevně opilém muži, který posedává na schodech u gymnázia a pokřikuje na kolemjdoucí. Po příjezdu na místo byla strážníkem zjištěna "stará známá firma". Tento "lupínek" byl zjevně pod vlivem alkoholu, ale orientoval se časem a prostorem. Strážník vykázal osobu z místa a řádně jí poučil o principech slušného chování. Následný doprovod osoby až na výjezd ze Skutče zamezil, aby osoba nakoupila další lektvary, které by jí kromě cesty do jiné dimenze zajistily i cestu na protialkoholickou záchytnou stanici. Výtečník svůj stav "rozchodil" a jelikož nebylo zjištěno žádné konkrétní protiprávní jednání, jeho cesty se se strážníkem poklidně rozešly.

 

22.6.2022, 16:17 hod. - Dobrkov

Službu konající strážník reagoval na oznámení o špatném parkování v obci Dobrkov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná ani tak o špatné parkování jako o dlouhodobé sousedské spory, které byly v době příjezdu stráížníka dost vyhrocené a nebýt hlídky MP na místě, zřejmě by vzájemné vyříkávání křivd došlo k zajímavějším trestním skutkům, než je pouhé špatné parkování. Tedy, strážník na místě situaci uklidnil a poučil zúčastněné o dopadech dalšího možného protiprávního jednání.  Vše se obešlo bez újmy a bez podezření z konkrétního protiprávního jednání. 

 

23.6.2022, katastry měst Skuteč a Luže

Strážníci se opět zaměřili na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Změřeno bylo 60 vozidel, z toho 4 přestupky projednány na místě. Super bilance - chválíme řidiče !!

 

23.6.2022, 18:36 hod. - Heydukova, Skuteč

Opětovné oznámení na špatné parkování v ul. Heydukova ve Skutči. Městská policie je zde od toho aby přijela, vyhodnotila, v případě podezření ze spáchání přestupku zadokumentovala, zpracovala a buď vyřešila na místě, či postoupila správnímu orgánu k projednání. A tak tomu bylo i tentokrát. 

 

24.6.2022, 09:08 hod. - přibylovský les, Nová Ves

Při běžné hlídkové činnosti strážníci zjistili osobní vozidlo zaparkované na lesní cestě. Při další kontrole bylo zjištěno, že je vozidlo naloženo dřevem a jeho majitel tímto bojuje s energetickou krizí. Po dalším provedeném šetření u správce lesního pozemku byla věc vyřešena na místě v souladu se zákonem. 

 

K tomuto je nutno podotknout, že samosběr v lese je povolen a to do průměru 7 cm. Rozhodně se nevyplatí stromy kácet či najíždět vozidlem do lesa, pokud to není příslušným správcem lesního porostu dovoleno. 

,

 

27.6.2022, 08:24 hod. - Skutíčko

Hlídka městské policie reagovala na výzvu FIREPORT - únik nebezpečných látek do ovzduší v obci SKutíčko. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem výkopových prací došlo k poškození plynového potrubí a k masivnímu úniku plynu do ovzduší. Strážníci na místě spolupracovali s kolegy od PČR a dále s jednotkami HZS Hlinsko a SDH Skuteč. Místo bylo uzavřeno až do doby zamezení úniku pracovníkem pohotovostní služby. 

 

27.6.2022, 09:17 hod. - Boženy Němcové, Skuteč

Na služebnu MP Skuteč se dostavil místní občan, který oznámil krádež vázy, jež se nacházela na jednom z hrobů na skutečském hřbitově. K této krádeži mělo dojít od 17.6. do 25.6.. Z předchozí praxe se strážníci dotazovali na skutečnosti, zda nemohl vázu z hrobu odstranit nějaký rodinný příslušník anebo zda-li nemohlo dojít ke ztrátě zásahem povětrnostních vlivů. Toto však bylo oznamovatelem popřeno a z toho důvodu došlo k zadokumentování věci. Dále bylo provedeno šetření v okolí místa a v kamerových systémech. Jelikož nebylo zjištěno žádného kladného poznatku, věc byla postoupena k věcně a místně příslušnému správnímu orgánu k projednání s návrhem na odložení - pachatel neznámý. 

 

27.6.2022, 11:02 hod. - Havlíčkova, Skuteč

Operační důstojník PČR Pardubice požádal hlídku MP Skuteč z důvodu vytížení hlídek policie o prověření oznámení o agresivní osobě blokující auto v Havlíčkově ulici. Po příjezdu hlídky strážníků na místo bylo zjištěno, že k žádnému protiprávnímu jednání nedochází. Na místě přítomen oznamovatel, který uvedl, že byl ve veterinární ordinaci, protože mu fenu křížence německého ovčáka pokousala jeho druhá fena německého ovčáka. Když chtěl po vyšetření odjíždět od ordinace, všimla si jej žena (majitelka útulku), od které má tuto fenu v adoptivní péči, a ta se jej ptala, co se feně stalo. Uvedený oznamovatel se s ženou nechtěl bavit, a jelikož jí neodpovídal, tak mu bránila v odjezdu.

Po vysvětlení a vzájemné konfrontaci bylo zjištěno, že žena si všimla zraněné feny a na základě znění "smlouvy o adopci" požadovala od oznamovatele vysvětlení o tom, co se stalo. Ten se s ní odmítal bavit, ale ona dále naléhala a svým postojem mu bránila v odjezdu - proto volal policii.

Osoby byly poučeny o občansko-právním sporu (nenaplnění podmínek smlouvy) a způsobu dalšího řešení. Pokud jste se do tohoto příspěvku trochu zamotali, není se čemu divit - strážníci na místě měli spoustu práce odhalit, kde je "zakopaný pes" příběhu. A poučení které z tohoto vyplývá? Asi žádné...

 

28.6.2022, 07:29 hod. - Palackého náměstí, Skuteč

Při běžné hlídkové činnosti si hlídka povšimla skupinky osob, kdy jedna z nich - seniorka ležela na zemi. Dalším šetřením na místě bylo zjištěno, že žena vlivem nevolnosti upadla a bolí jí levá noha. Hlídka na místě poskytla prvotní vyšetření, přičemž zjištěné skutečnosti byly předány posádce RZP Hlinsko, která se na místo dostavila po několika minutách. Strážníci dále asistovali záchranné službě při transportu pacientky do sanitního vozu. Tímto bychom chtěli poděkovat osobám, které si pádu ženy povšimly, a které jí přispěchaly na pomoc !!

 

28.6.2022, 13:32 hod. - Boženy Němcové, Skuteč

Hlídka MP reagovala na oznámení o špatném parkování u skutečského hřbitova - dle oznamovatele je výjezd na Zbožnov neprůjezdný. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je místo již průjezdné a že zde nedochází k protiprávnímu jednání. Jelikož bylo oznámení zprostředkované cestou MP Hlinsko, došlo zde i k časové prodlevě, než se dostalo na vědomí příslušné MP Skuteč - tedy mezi tím již smuteční obřad skončil a smuteční hosté z místa odjeli. 

Ve věci bylo učiněno jednání s vedením města Skuteč o rozšíření dopravního značení a ukazatelů na novou odstavnou plochu určenou k parkování vozidel, která se nachází za hřbitovem a kterou lze využívat k parkování během smutečních obřadů. 

 

28.6.2022, 14:04 hod. - Smetanova, Skuteč

Zoufalá prosba směřovala na strážníka v ul. Smetanova, kde se na něj obrátil muž, kterému dle jeho slov zmizelo zaparkované vozidlo. Při dalším šetření bylo zjištěno, že muž byl na smutečním obřadu, který se konal ve smuteční síni a zaparkoval někde v okolí vozidlo, které nyní vlivem neznalosti Skutče nemůže nalézt. Strážník posadil muže do služebního vozidla a po krátké chvíli jeho zmizelý vůz společně objevili v ul. Zahradní. Vše dobře dopadlo a opět jsme se přesvědčili o tom, že u nás vozidla sama od sebe nemizí. 

 

28.6.2022, 16:39 hod. - ČSA, Skuteč

Službu konající strážník přijal oznámení o špatně stojícím vozidle, které brání ve vjezdu. Strážník se ihned dostavil na místo, dalším šetřením zjistil a vyrozuměl majitele, který si vozidlo přeparkoval. Protiprávní jednání bylo vyřešeno na místě v souladu se zákonem. 

 

29.6.2022, 09:58 hod. - nám. plk. Josefa Koukala, Luže

Hlídka přijala oznámení o osobě ležící na jedné z laviček na náměstí v Luži. Pro podezření z ohrožení zdraví se ihned dostavila na místo, kde však žádná ležící osoba nebyla nalezena.

 

30.6.2022, - katastry měst Skuteč a Luže

Směna ve znamení dopravních přestupků začala oznámením o špatném parkování vozidel na skutečském sídlišti. Ačkoliv měli strážníci původně v plánu dohlížet na bezpečnost u přechodů poblíž základních škol, s ohledem na poslední den školního roku, první oznámení přišlo již v 07:30 hodin a plány se rázem změnily. Po příjezdu do ulice Sládkova bylo zjištěno několik špatně stojících vozidel, na které byly následně strážníky umístěny výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku. Po vyřešení tohoto oznámení se strážníci "vrhli" na plánované měření rychlosti, při kterém bylo změřeno celkem 49 vozidel a z toho 3 překročili nejvyšší dovolenou rychlost v obci. 

 

Datum vložení: 30. 6. 2022 11:07
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2022 13:44
Autor: Městská Policie

Městská policie

Partnerská města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 26 °C 14 °C
pátek 19. 7. jasno 29/15 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 31/18 °C
neděle 21. 7. déšť 28/15 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:6
TÝDEN:162
CELKEM:197652

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaký červenec, takový leden.

Pranostika na akt. den

Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.

Svátek

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk

Městská policie Skuteč

Městská policie Skuteč