Navigace

Obsah

Pracovní a karierní řád MP Skuteč

Pracovní a karierní řád MP Skuteč (pdf)

 

Pracovní a karierní řád MP Skuteč

8. 9. 2008

 

Pracovní a kariérní řád Městské policie Skuteč

Smyslem pracovního a kariérního řádu MP je motivace strážníků k sebevzdělávání a profesionálním pracovním výsledkům. Řád upravuje odměňování, kázeňské tresty, hodnostní označení a platové zařazení strážníků.

čl.I
Odměňování a kázeňské tresty strážníků

Strážníky odměňuje a trestá na návrh vrchního strážníka osoba řídící městskou policii (§ 3, z.č.553/1991 Sb.,o obecní policii).

Odměny jsou:        

  • pochvala                 
  • osobní ohodnocení                           
  • mimořádná fin.odměna                           
  • čestné uznání                            
  • mimořádné povýšení

Kázeňské tresty jsou:        

  • napomenutí                      
  • odejmutí části nebo celého osobního ohodnocení
  • odejmutí hodnosti
  • podmínečné propuštění z prac.poměru
  • propuštění z pracovního poměru


 
čl.II.
Hodnostní a funkční označení strážníků Městské policie Skuteč

Strážníky Městské policie Skuteč povyšuje do hodností a zařazuje do funkcí starosta města Skuteč na návrh vrchního strážníka s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a započtené době praxe, dle tohoto řádu.
Vrchního strážníka jmenuje do funkce zastupitelstvo města Skuteč na návrh starosty města Skuteč. Starosta města Skuteč může vyjímečně povýšit strážníka nad rámec podmínek této přílohy při vzorném plnění zvlášť důležitého úkolu nebo při dlouhodobém vzorném plnění úkolů. Starosta může strážníkovi odejmout hodnost (degradovat) při hrubém porušení pracovní kázně nebo při dlouhodobě  neuspokojivých pracovních výsledcích. Starosta města uděluje strážníkům stužky za věrnost, za záchranu života, za statečnost při plnění nebezpečného úkolu, apod.

 

 

čl.III.
Přehled hodností, zařazení do hodnosti a platové třídy

 

hodnost zkratka funkce vzdělání praxe další podmínky plat. třída
čekatel  ček. strážník čekatel 0 bez osvědčení 4
strážník strž. strážník do 2 let osvědčení strážníka 5
strážmistr stržm. strážník min. 2 roky osvědčení strážníka 5
nadstrážmistr nstržm. strážník min. 5 let osvědčení strážníka 6
podpraporčík pprap. strážník min. SŠ min. 5 let osvědčení strážníka 6
praporčík prap. starší strážník min. SŠ min. 7 let osvědčení strážníka 7
nadpraporčík nprap. zástupce vrch. strž. min. SŠ min. 8 let osvědčení strážníka + školení velitelů 7
poručík por. zástupce nebo vrch. strž. min. SŠ v oboru nebo DiS. min. 8 let osvědčení strážníka + školení velitelů 8
nadporučík npor. vrchní strážník min DiS. v oboru nebo Bc. min. 10 let osvědčení strážníka + školení velitelů 9

pozn.: SŠ, DiS. v oboru = vzdělání na policejní škole, veřejno-právní, bezpečnostně-právní apod. vzdělání

 

Hodnostní příplatek (je součástí osobního ohodnocení):

čekatel  0 Kč   praporčík 600 Kč
strážník  200 Kč   nadpraporčík 700 Kč
strážmistr 300 Kč   poručík 900 Kč
nadstrážmistr 400 Kč   nadporučík 1000 Kč
podpraporčík 500 Kč      

                                                                            

čl.IV.
Způsob označení


Hodnostní označení (látkové prýmky) nosí strážník na pravém rukávu košile, polokošile, svetru, kombinézy, bundy a saka. Odznakové prýmky na límcích košile, polokošile, na klopách saka, na bundě nad služebním odznakem. Stužky (za věrnost, za záchranu života, za statečnost při plnění nebezpečného úkolu) nosí strážník na levé straně prsou.

čl.V.
Přehled hodnostního označení a stužek  
    

       Strážník             Strážmistr        Nadstrážmistr      Podpraporčík         Praporčík          Nadpraporčík

strážníkstřážmistrnadstřážmistrPodpraporčíkPraporčíkNadpraporčík

 

 

  

                                                                                                 
       Poručík             Nadporučík                              

PoručíkNadporučík

 

 

 

 

 

                                    
  Stužka za statečnost          Stužka - čestný          Stužka za záchranu
                                               odznak MP                      života

Stužka_za_statečnostStuzka_Cestny_OdznakStuzka_Zachrana_Zivota

 

 

 

 

  

   Stužka                          Stužka za            Stužka za                    Stužka za
   za vernost 5 let             věrnost 10 let     věrnost 15 let              věrnost 20 let            

za_vernost_5_letstuha_věrnost_10letza_vernost_15_letza_vernost_20_let

 

 

 

 

 Stužka za zásluhy            Stužka za zásluhy
                                        o bezpečnost               

za_zasluhyza_zasluhy_o_bezpecnost

 

 

 

 
 Domovenka MP
 Skuteč

Domovenka_MP_Skuteč

 

 

 

 

 

 

 

čl.VI
Slavnostní slib strážníků


Strážníci nově přijati k Městské polici Skuteč skládají, po absolvování základní odborné přípravy a úspěšném složení zkoušek před Komisí Min.vnitra, k rukám starosty města tento slavnostní slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu čestným a ukázněným  strážníkem  Městské policie Skuteč. Při plnění svých  povinností se budu řídit právními  předpisy České republiky  a budu chránit práva občanů a veřejný pořádek. Své  povinnosti  budu vykonávat svědomitě, důsledně a budu plnit příkazy a  pokyny  nadřízených.“

čl.VII
Dovolená, výpovědní doba, pracovní doba, plat


Nároky na dovolenou a její čerpání, údaje o výpovědní době  a stanovení týdenní pracovní doby je upraveno příslušným zněním zákoníku práce. Rozvržení pracovní doby je upraveno měsíčním plánem služeb, který stanovuje vrchní strážník.
 Plat zaměstnance je splatný každého 15. dne v měsíci v pokladně Ekonomického odboru Mě Ú Skuteč nebo převodem na účet zaměstnance.

čl.VIII
Závěrečná ustanovení


Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení radou města Skuteč.

Schváleno radou města Skuteč dne: 19.3.2007         číslo usnesení: 10/07

 

    .....................................   
           Pavel Novotný   
     starosta města Skuteč