Menu
Městská policie Skuteč
Městská policieSkuteč
nahoru

Roční zpráva o činnosti MP Skuteč - 2023

logo

Vážení spoluobčané,
touto formou bych Vás rád seznámil s činností MP Skuteč v roce 2023.

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE SKUTEČ

Od počátku roku 2023 vykonávala Městská policie Skuteč činnost v počtu 3 strážníků. I přes opakované vypsání výběrových řízení nedošlo ke stabilizaci personálního stavu na stanovený počet 4 strážníků a to z toho důvodu, že se do výběrových řízení nepřihlásili žádní zájemci, nebo nebyl vybrán žádný vhodný uchazeč. V posledním výběrovém řízení roku 2023 byl jako vhodný uchazeč vybrán na pozici strážníka Městské policie Skuteč pan Lukáš Halamka, který byl do této doby cca 8 let strážníkem MP Hlinsko a který nastoupil do pracovního poměru od 1.4.2023. Tímto byl personální stav MP stabilizován na počet 4 strážníků, jež je stanovený organizační strukturou MP Skuteč. Ovšem i tento stav je, dle mého názoru, na rozlohu katastrů pověřených obcí, na počet obyvatel a celkový počet událostí, nedostatečný. Dle běžné praxe u jiných městských policií v ČR je nepsaným pravidlem, že je organizační struktura stanovena v ideálním poměru 1 strážník : 1000 obyvatel. Pokud vycházíme ze skutečnosti, že MP Skuteč působí na katastrálním území obcí a měst s celkovým počtem 8894 obyvatel (katastr o celkové rozloze 79,8 km2 ), ideální by bylo, dle shora uvedeného poměru, 8-9 strážníků ve výkonu služby – z toho 5 strážníků pouze pro Skuteč. Dále je nutno říci, že počet strážníků zásadně ovlivňuje pokrytí jednotlivých dní směnami. Městská policie Skuteč není schopna, s ohledem na personální stav, zajistit nepřetržitý provoz a ani nepředpokládám, že je toto našim cílem. Rozšíření organizační struktury, o které budeme žádat u zřizovatele, by vedlo především k četnějšímu pokrytí jednotlivých dní směnou (denní, odpolední, noční), ke zvýšení zastupitelnosti v období dovolených a v neposlední řadě také k omezení jednočlenných hlídek.

I po shora uvedené stabilizaci personálního stavu  bylo leckdy nutné, aby směny byly postaveny z jednoho strážníka – jednalo se především o denní a odpolední směny, noční byly prioritně zachovány v počtu 2 strážníků. Toto bylo pro strážníky náročné jak po stránce fyzické, tak i z důvodu postrádání důkazní nouze a taktického jištění. Během výkonu služby však nedošlo díky zkušenosti strážníků a výborné spolupráci s Policií ČR k žádným zásadním komplikacím.

MP Skuteč vykonává svojí pravomoc na území města Skuteč a dále dle platné veřejnoprávní smlouvy na území města Luže. Dále byly v průběhu roku uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s obcemi Předhradí a Prosetín, kde MP počala vykonávat svoji pravomoc od 15.8.2023. Vlivem rozšíření o uvedené územní celky došlo k ucelení rajonu strážníků a minimálně dochází k přejezdům do spádových místních částí přes území, kde MP nevykonává pravomoc. Rád bych v nejbližší době zahájil jednání i s obcí Leštinka, na jejímž území se nachází část Žulové stezky a došlo by tímto ke kompletnímu ucelení rajonu. 

Vrchní strážník je v úzkém kontaktu s vedením všech pověřených měst a obcí, přičemž průběžnými jednáními dochází ke stanovení dalšího směru výkonu činnosti MP v jednotlivých katastrech, řešení místní problematiky apod.. Vrchní strážník dále pravidelně navštěvuje jednání zastupitelstev měst, čímž je schopný okamžitě reagovat na případné podněty zastupitelů.   

 

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE V ROCE 2023

I přes výše zmíněný podstav strážníků byly učiněny kroky ke zvýšení efektivity práce.

 • Zvyšování kvalifikace strážníků
  • Strážníci zvyšovali svoji odbornost ve střelecké přípravě. Strážníci mimo bezpečné manipulace se zbraní a různých střeleckých cvičení procvičovali také taktiku při zákroku se zbraní, bezpečné jištění, střelbu po zátěži apod. Dále bylo procvičeno použití základních prvků sebeobrany a využití oprávnění donucovacích prostředků. Tato příprava byla oproti minulým obdobím zintenzivněna a byla vykonávána častěji. Často tyto výcviky probíhali pod odborným dohledem instruktora Policie ČR.
  • Průběžné seznamování s novelizacemi zákonů.
  • Účast prap. Halamky na prolongační zkoušce z odborných předpokladů, která je nezbytná pro výkon povolání strážníka městské/ obecní policie (prosinec 2023)
 • Zlepšování materiálního vybavení
  • Březen 2023 – do služby byl více než 1,5 ročním čekání (z důvodu výroby a montáže vybavení) zařazen nový služební vůz Toyota Hilux vč. vybavení pro výkon činnosti MP
  • rozšiřování místního kamerového systému v součinnosti s městem Skuteč – kamery na rizikových místech Skutče – kamery spravuje Městská policie Skuteč v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. – v současné době disponujeme 18 kamerami, které byly nejednou upotřebeny jako důkazní prostředek a díky nimž došlo k objasnění několika protiprávních skutků- v tomto budeme i nadále pokračovat,
  • průběžné doplňování potřebného vybavení do „záchranářského batohu“ 
  • udržování současného technického a materiálního vybavení.
  • Průběžné obnovování výstroje strážníků.
  •  

VÝKON SLUŽBY STRÁŽNÍKŮ

Směny strážníků jsou stanoveny měsíčním rozpisem služeb. Plánování směn provádí vrchní strážník. Při plánování směn jsou zohledňovány požadavky starostů měst (např. nezbytnost hlídky při konání kulturních a sportovních akcí), bezpečnostní situace na katastrech pověřených obcí, potřeby při nárůstu konkrétního protiprávního jednání na katastrech pověřených obcí, mimořádné události apod.. Změny v plánu jsou vyhrazeny, a to např. v případě mimořádných událostí, odchytu zvířat apod.. V počtu 4 strážníků není možné zajistit nepřetržitý provoz 24/7.

Mimořádně docházelo i k operativním změnám plánu služeb dle momentálního vývoje bezpečnostní situace. Na základě žádostí složek IZS byli strážníci opakovaně veleni do služby z osobního volna, často také reagovali na oznámení o výskytu toulavých zvířat v době mimo službu a učinili potřebná opatření či samotný odchyt.

 

Směny strážníků jsou plánovány převážně 12ti hodinové a to ranní, noční nebo odpolední. Do hlídky jsou veleni zpravidla 2 strážníci, v mimořádných případech službu vykonává 1 strážník (pozn. tyto mimořádné případy se však z důvodu personálního stavu stávají bohužel jistým pravidlem)

V průběhu roku 2023 došlo k úpravě veřejnoprávní smlouvy s městem Luže, kdy do současné doby se město Luže podílelo ve financování města podílem 1/3 skutečných výdajů (33,3%) a stejně tak i výkon činnosti na území města Luže byl stanoven v totožném poměru. Reálně však docházelo k výkonu činnosti na území města Luže častěji a z toho důvodu bylo rozhodnuto o zpracování dodatku k veřejnoprávní smlouvě. Tímto dodatkem veřejnoprávní smlouvy byl  podíl změněn na 40%, co se týče jak podílu na financování skutečných nákladů, tak i na poměru výkonu činnosti.  Dále byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s obcemi Prosetín a Předhradí – uvedené obce se podílí na činnosti MP taxativně stanovenou částkou s ohledem na smluvený časový rozsah výkonu služby.

 

Během směny je vykonávána běžná hlídková činnost na katastrech pověřených obcí (Skuteč, Luže, Prosetín, Předhradí), přičemž výkon této činnosti je zásadně ovlivněn počtem oznámení od občanů, jejich charakteru, vážnosti a časové potřebnosti. V praxi strážníci vykonávají hlídkovou činnost a v případě oznámení ji přeruší a vyjíždějí k danému případu.

 

Běžná hlídková činnost se dělí na hlídku služebním vozidlem (s ohledem na rozlohu katastrů celkem 79,8 km2 je tato hlídka častější) a na pěší hlídku (běžně cca 1 hodina v každém z katastrů – dle potřeby a okolností). Za rok 2023 bylo ujeto služebními vozidly celkem 27.970 km.

 

Za rok 2023 strážníci pokryli v rozpisu služeb celkem 321 směn (dní pokrytých směnou), z toho 248 denních směn (07-19), 43 nočních směn (19-07) a 30 odpoledních směn (12-00). Z toho se jednalo o 10 denních směn, 22 nočních směn13 odpoledních směnvíkendech (sobota, neděle) či ve dnech státních svátků.

 

UDÁLOSTI A VÝSLEDNÁ ČINNOST

 

celkem

Skuteč

Luže

Prosetín

Předhradí

Mimo k.ú.

Počet událostí

2803

1664

792

139

186

22

Oznámeno občany

336

241

76

4

13

2

Oznámeno HZS (fireport + operační)

38

22

9

1

3

2

Oznámeno PČR

34

24

7

2

-

1

Oznámeno zaměstnanci MěÚ (+ vedením měst)

55

46

5

2

2

-

Oznámeno linka 156

4

3

1

-

-

-

Oznámeno ZZS

4

3

1

-

-

-

Kontrolní činnost stanovených zájmových lokalit a objektů

1418

659

500

121

138

-

 

 

 

 

 

 

 

Počet přestupků projednaných příkazem na místě (pokuta):

246

194

45

-

7

-

z toho přestupků v územní samosprávě

8

8

-

-

-

-

z toho přestupků proti majetku

7

6

1

-

-

-

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)

123

96

20

-

7

-

z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti

94

74

20

-

-

-

Z toho přestupků jiných

14

10

4

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Počet přestupků řešených domluvou

339

243

79

3

14

-

 

 

 

 

 

 

 

Počet přestupků oznámených příslušnému správnímu orgánu:

46

37

8

-

1

-

z toho přestupků v územní samosprávě

3

3

-

-

-

-

z toho přestupků proti majetku

8

7

1

-

-

-

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

3

2

1

-

-

-

z toho přestupků proti občanskému soužití

4

2

2

-

-

-

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)

20

18

2

-

-

-

z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti

1

1

-

-

-

-

z toho přestupků spáchaných porušením tabákového zákona

-

-

-

-

-

-

z toho přestupků jiných (např. zákon o odpadech, na ochranu zvířat proti týrání)

7

4

2

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet umístění výzev („parkovaček“)

198

142

54

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet podezření ze spáchání TČ oznámených Policii ČR

9

3

4

2

-

-

Celkový počet předvedení osoby

-

-

-

-

-

-

Celkový počet použití donucovacích prostředků

2

2

-

-

-

-

Celkový počet převozů na Protialkoholní záchytnou stanici

4

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Celkem provedeno odchytů zvířat

31

21

9

1

-

-

Celkem poskytnutí první pomoci (použití AED)

22 (1)

16

3 (1)

2

-

1

Celkem asistence u dopravních nehod

26

17

6

3

-

-

Celkem asistence u požárů (hašení svépomocí před příjezdem HZS)

8 (2)

4 (1)

3 (1)

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

Celkem převzato nálezů

28

25

3

-

-

-

Celkem doručeno písemností na žádost

1

1

-

-

-

-

Celkový počet zpracování pověsti na osobu pro jiný orgán

1

1

-

-

-

-

Poskytnutí kamerového záznamu MKDS Skuteč jinému orgánu

5

5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Zjištění vozidla v CP (celostátním pátrání)

-

-

-

-

-

-

Zjištění osoby v CP

1

-

1

-

-

-

 

 

K dané statistice je nutno podotknout, že hlídková činnost a odhalování případného protiprávního jednání (které lze v případech stanovených v zákoně řešit i „domluvou“) je základním kamenem činnosti MP. Statisticky však nelze stanovit, do jaké míry hlídky strážníků svoji preventivní činností a výskytem v konkrétních lokalitách ovlivnily jednání osob v upuštění od případného protiprávního jednání.

 

Co se týká měření rychlosti, toto není základní činností MP. Měření rychlosti bylo plánováno i v roce 2023 min. 1x týdně a vykonáváno s ohledem na povětrnostní podmínky, technické a taktické podmínky, a to během ranních směn. Měření současným laserovým měřičem rychlosti nelze vykonávat za tmy a umělého osvětlení, stejně tak není možné měřit za deště. Městská policie Skuteč vykonává měření na 32 místech, jež jsou určeny Policií ČR. V blízké budoucnosti bude realizováno rozšíření měřících míst i na nové katastry – budou navržena ke schválení Policií ČR vhodná místa v obcích Prosetín a Předhradí. Není možné vykonávat měření na jiných místech, než která jsou stanovena Policií ČR. Určení konkrétního místa plánovaného měření rychlosti je dle operativního rozhodnutí velitele hlídky. Nutno podotknout, že je nezbytné přihlížet na skutečnost, že součástí měření rychlosti je nezbytné zpracování spisové dokumentace, které bývá často časově náročnější, než samotný výkon měření rychlosti.

V praxi se však stává, což je nutné podotknout, že měření rychlosti si striktně vyžadují obyvatelé místních částí a malých obcí (mimo hlavní tahy), kteří jsou přesvědčeni o tom, že téměř všechna vozidla projíždějící právě přes jejich obci překračují rychlost. Strážníci následnou činností měření rychlosti (která v minulosti byla na konkrétní místech i několikahodinová) v daném místě zpravidla nezjistí žádné protiprávní jednání anebo zjistí minimum přestupků (i přes činnost v různou denní dobu). V tomto případě se měření rychlosti stává spíše preventivní činností, kterou následně však nelze statisticky vykázat.

I v roce 2023 byl proveden strážníky statistický průzkum. Tímto bylo zjištěno, že za rok 2023 bylo celkem měřeno 1289 vozidel, přičemž překročení rychlosti bylo zjištěno u 94 z nich. Z tohoto vyplývá, že při měření došlo k překročení rychlosti v průměru cca u každého 13 vozidla.

 

Ze strany strážníků je namátkově prováděn dohled na bezpečnost u přechodů poblíž základních škol. S ohledem na četnost oznámení, množství těchto přechodů na katastrech pověřených obcí a na personální stav Městské policie Skuteč je nemožné realizovat výkon dohledu pravidelně a na všech místech najednou. Pokud tomu však nebrání jiné závažnější služební povinnosti, dohled u přechodů je pro nás samozřejmostí a jistou prioritou. O výkonu dohledu u přechodů rozhoduje operativně dle situace velitel hlídky, stejně jako o určení konkrétního místa.

 

Městská policie Skuteč zajišťuje provoz Městského útulku pro psy ve Skutči. Na území města Skuteč bylo v roce 2023 celkem odchyceno 21 psů, přičemž do městského útulku bylo umístěno 11 odchycených zvířat. Jak je zřejmé, 10 z odchycených psů bylo vydáno majiteli ihned během služby dle místní a osobní znalosti, anebo po zjištění čísla čipu psa v dostupných evidencích, aniž by byli umisťováni do útulku. Při odchytech psů, kteří byli následně umístěni do útulku se jednalo primárně o toulavé psy ze Skutče a okolí – po zveřejnění uvedených zvířat na sociálních sítích došlo většinou do 48 hodin k vydání odchyceného psa majiteli. Žádný z uvedených psů nesetrval v útulku delší dobu a nebylo nutné zajišťovat adoptivní péči apod.

V Luži jsou odchycení psi buď rovnou předáváni majitelům (pokud je provedeným šetřením zjištěn) anebo jsou umístěni do záchytného kotce na dvoře TS Luže. O umístění psa je vyrozuměn odpovědný pracovník anebo starosta města, kdy obstarávání vody a potravy pro odchycené psy je v kompetenci obce. Vydání psa majiteli je učiněno po předchozí domluvě obce s Městskou policií Skuteč a to z důvodu realizace případné sankce za protiprávní jednání (volné pobíhání psa). V Luži bylo v roce 2023 celkem odchyceno 9 psů.

Jelikož po uzákonění čipování psů nevznikla povinnost evidence zvířete v centrální evidenci (neexistuje ani centrální evidence – těchto online evidencí je cca 17 ), Městská policie Skuteč disponuje vlastním evidenčním systémem, do kterého jsou uváděna veškerá odchycená zvířata, jejich identifikační znaky (ČIP, známka) a kontaktní informace na majitele. Dále bylo nabídnuto nejen obyvatelům pověřených měst a obcí, ale i obyvatelům žijícím v okolí, že mohou bezplatně svého domácího mazlíčka zaevidovat. V případě úniku a následnému odchytu zvířete je zásadně usnadněna identifikace, zjištění a neprodlené kontaktování majitele.

 

PLÁNY NA ROK 2024

 • Jednat o rozšíření organizační struktury Městské policie Skuteč a případně provést realizaci,
 • jednat o případném rozšíření území o obec Leštinka a tím ucelit rajon MP Skuteč,
 • svědomitě plnit pravomoc MP dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, jako tomu je doposud, reagovat na oznámení občanů a řešit události v souladu s pravomocí na území pověřených obcí,
 • udržovat akceschopnost MP Skuteč, udržovat svěřené vybavení a zajišťovat opravy a případný nákup nového vybavení nezbytného pro činnost MP,
 • zajistit průběžné výcviky strážníků zaměřené na taktiku zákroku, donucovací prostředky a použití střelné zbraně,
 • požádat Policii ČR o rozšíření schválených míst k měření rychlosti na území obcí Prosetín a Předhradí
 • zajistit zvyšování kvalifikace strážníků,
 • jednat o nákupu nových prvků balistické ochrany pro strážníky MP Skuteč,
 • jednat o nákupu nového laserového měřiče rychlosti,
 • zajistit přístup do centrálního registru řidičů cestou evidenčního systému MP manager,
 • zajistit mobilní platební terminál určený k možnosti platby uložených pokut v terénu platební kartou
 • úzce spolupracovat se složkami IZS
 • jednat o rozšiřování místního kamerového systému ve Skutči
 • zvýšit komunikaci s občany – besedy s občany, ve školách apod.
 • účast vrchního strážníka na školení velitelů městských a obecních policií ČR
Datum vložení: 10. 1. 2024 18:17
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2024 18:31
Autor: Městská Policie

Městská policie

Partnerská města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. déšť 23/11 °C
neděle 16. 6. déšť 22/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 25/13 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:17
TÝDEN:251
CELKEM:195583

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Slunce v červnu sedláka nerozpálí, ale dlouhých dešťů jistě si nechválí.

Svátek

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech
Městská policie Skuteč

Městská policie Skuteč